هزینه ها و امکانات

قيمت خطوط اپراتور 1000 مختص کاربران بدون نرم افزار

شماره

تعداد ارقام

قيمت هر عدد خط به تومان (غیر انتخاب )

**********1000

14

177/000

*********1000

13

260/000

********1000

12

283/000

*******1000

11

431/000

******1000

10

548/000

*****1000

9

654/000

****1000

8

903/000

***1000

7

3/850/000

**1000

6

3/394/000

 

قيمت خطوط اپراتور 2000 مختص کاربران بدون نرم افزار

شماره

تعداد ارقام

قيمت هر عدد خط به تومان (غیرانتخابی )

********2000

12

394/000

******2000

10

606/500

*****2000

9

1/030/500

****2000

8

1/878/000

 

قيمت خطوط اپراتور 3000 مختص کاربران بدون نرم افزار

شماره

تعداد ارقام

قيمت هر عدد خط به تومان (غیرانتخابی )

**********3000

14

177/000

********3000

12

256/500

******3000

10

278/000

****3000

8

با استعلام قبلي حداقل 1/200/000- حداكثر4/000/000

 

قيمت خطوط اپراتور 5000 مختص کاربرانی که از قبل کاربری نداشتند

شماره

تعداد ارقام

قيمت هر عدد خط به تومان (غير انتخابي)

قيمت هر عدد خط به تومان( انتخابي)

********500021

14

148/000

156/000

*******500021

13

156/000

161/000

******500021

12

172/000

182/000

*****500021

11

198/000

214/000

****500021

10

235/000

267/000

***500021

9

256/000

331/000

**500021

8

564/000

2/790/000

*500021

7

3/320/000

3/320/000

 

قيمت خطوط 9821 يا همان تلفن ثابت  مختص نمایندگان بدون نرم افزار

شماره

تعداد ارقامی که به 9821 اضافه می شود

نمايندگان انحصاري (بدون نرم افزار)

عامليت فروش (بدون نرم افزار)

982112345678

8

95/000

100/000

982112345

5

625/000

650/000

98211234

4

710/000

750/000

 

قيمت خطوط 9821 با شماره هاي غير متناظر با تلفن ثابت مختص کاربران بدون نرم افزار

شماره

تعداد ارقام

نمايندگان انحصاري (بدون نرم افزار)

عامليت فروش (بدون نرم افزار)

982112

2

استعلام قبلي قيمت بين 000/000/ 4 تا 5/500/000

9821123

3

استعلام قبلي قيمت بين 2/500/000 تا 4/200/000

98211234

4

استعلام قبلي قيمت بين 550/000  تا  900/000

982112345

5

استعلام قبلي قيمت بين  450/000 تا  800/000

9821123456

6

استعلام قبلي قيمت بين  400/000  تا  500/000

98211234567

7

استعلام قبلي قيمت بين   300/000  تا  400/000

982112345678

8

استعلام قبلي 250/000

9821123456789

9

استعلام قبلي 200/000

982166321781

تلفن ثابت

استعلام قبلي 110/000

 

قيمت خطوط اپراتور تيتر يا برند يا نام تجاري  مختص کاربران بدون نرم افزار

يك ماهه

سه ماهه

شش ماهه

يكساله

220/000

700/000

1/000/000

1/320/000

 

تذكرات:

  1. به كليه مبالغ اعلامي ماليات بر ارزش افزوده ، مصوب همان سال اضافه خواهد شد.
  2. درصورت رند بودن خط ،  15درصد به قيمتهای اعلامي فوق الذکر افزوده خواهد شد.
  3. فعالسازي خطوط مستلزم درخواست قبلي واريز هزينه مربوطه و حداقل 48 ساعت زمان بعد از واريز هزينه مي باشد.
  4. ملاك رند خطوط بودن :
  • اعلام يك شماره خاص توسط عامل فروش
  • وجود شماره هاي تكراري در خط درخواستی
  • شماره ها بصورت صعودي و يا نزولي باشد
  • ارتباط معناداري بين اعداد خط درخواستی وجود داشته باشد

5.به تمامی مبلغ فوق الذکر قیمت نرم افزار به شرح ذیل افزوده خواهد شد

نرم افزار متوسطبا قیمت مصوب 450/000 ریال

نرم افزار پیشرفته با قیمت مصوب 750/000 ریال

نرم افزار حرفه ای فول امکانات با قیمت مصوب 900/000 ریال

تذکر :

نرم افزار پایه بدون خط اختصاصی به قیمت مصوب 175/000 ریال واگذار می گردد.

در ضمن امکانات نرم افزار ها در سایت موجود است

6.اماکن فرهنگی و مذهبی از تخفیف ویژه برخوردار هستند.